2023 மே மாதம் வெளியான அரச வர்த்தமானிகள் (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazettes Released in May 2023

June 17, 2023

2023 மே மாதம் வெளியான அரசு வர்த்தமானிகளை மும்மொழிகளிலும் இங்கு தருகிறோம். 

Here we are giving the official government Gazettes published in the month of April 2023 in trilingual.

May 05
May 12
May 19
May  26


2023 மே மாதம் வெளியான அரச வர்த்தமானிகள் (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazettes Released in May 2023 2023 மே மாதம் வெளியான அரச வர்த்தமானிகள் (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazettes Released in May 2023 Reviewed by Irumbu Thirai News on June 17, 2023 Rating: 5
Powered by Blogger.